Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop https://www.vioolbouwer-gheerardyn.be.

Algemeen.

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website https://www.vioolbouwer-gheerardyn.be, van J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier met ondernemingsnummer 0519.940.883 en gevestigd te 8200 Brugge (St-Andries), Zandstraat 599, België. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hiernagenoemd de klant), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon te zijn en bovendien handelsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 10 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden met ons ingeval van onduidelijkheid. "Onderneming onderworpen aan de kleine ondernemersregeling - BTW niet van toepassing."

Aanbod en bestelling.

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via https://www.vioolbouwer-gheerardyn.be

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd en betaald via de website. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na de bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met www.vioolbouwer-gheerardyn.be voor bijkomende inlichtingen via contact op de website of via email. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De kosten voor verzending worden opgegeven bij de bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. De kosten van verzending zijn per land en worden meegedeeld na de bestelling via een e-mail. Dan kan er betaald worden via Paypal of via een bankoverschrijving. De betaling dient de levering vooraf te gaan. Na de betaling van de aankoop krijgt u van ons een factuur via email in pdf-formaat.

Bevestiging bestelling.

Na de betaling bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering.

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De plaats van levering (binnen- of buitenland) beïnvloedt de leveringstermijn. De koper krijgt een e-mail met een trackingnummer op het moment dat de levering wordt meegegeven met de vervoerondernemer zodat de klant de verzending kan opvolgen via de etracker van de vervoerondernemer. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling. De leveringsperiode van producten naar een land buiten België kan eventueel langer duren. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoeronderneming. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel binnen deze periode niet leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan per email op de hoogte brengen en u de vermoedelijke wachttermijn meedelen. U kunt dan beslissen of u wacht op de levering of niet. Na het verstrijken van deze 30 dagen en wanneer u dus niet wacht op de uitgestelde levering krijgt u van ons al het betaalde (aankoopsom + verzendingskosten) terug.

Retour.

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Elk besteld artikel via de webshop kan binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst worden teruggebracht of teruggestuurd naar J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier. Bij terugbrengen of terugzenden moet het artikel afgegeven worden in de originele verpakking samen met een copie van de factuur. De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met een copie van de factuur te worden verzonden naar volgend adres : J.P. Gheerardyn, vioolbouwer, Zandstraat 599 - 8200 Brugge (St-Andries) - België. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. Na ontvangst wordt er een creditnota opgemaakt en wordt de koper terugbetaald op dezelfde manier als hij de betaling uitvoerde. De koper ontvangt dan de aankoopprijs zonder de verzendingskosten. De kosten voor de terugzending zijn eveneens ten laste van de koper.

Garantie.

Elk probleem, gebrek of beschadiging met betrekking tot de levering van een artikel, moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : J.P. Gheerardyn, vioolbouwer, Zandstraat 599 - 8200 Brugge (St-Andries) - België of via een e-mail. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder punt 6.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van de herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkaardig artikel.

Handtekening en bewijs.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De klant bevestigt de bestelling door de betaling van het artikel en de verzendingskosten. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Deze bevestiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik van de website.

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van het internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10· Bescherming van de privacy.

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper. Zie ook de "Privacyverklaring" in de menu.

11· Intellectuele eigendom.

De inhoud van de site van de verkoper is exclusieve eigendom van de verkoper en het besturingssysteem met de lay-out zijn exclusieve eigendom van Combell en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina of enige andere pagina van de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12· Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Brugge (België) en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.