Privacyverklaring.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier, gevestigd in de Zandstraat 599 te 8200 Brugge (St-Andries) - België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens : https://www.vioolbouwer-gheerardyn.be
Zandstraat 599 - 8200 Brugge (St-Andries) - België
Tel. +32 (0)50310894J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier is de Functionaris Gegevensbescherming van J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier.
Hij is te bereiken via de contactpagina in het menu van deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
- naam en voornaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- IP-adres;
- gegevens over uw activiteiten op onze website;
- bankgegevens bij aankoop van goederen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactagina in het menu van deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer-luthier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :
- het opmaken van orders en facturen. Dit is een wettelijke verplichting;
- op uw adres (of op het opgegeven adres) laten afleveren van de aangekochte
  goederen;
- alles wat nodig is voor de verkoop en betaling van de door u aangekochte
  goederen;
- u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- om goederen en diensten bij u af te leveren;
- u inlichtingen op te sturen i.v.m. de aangekochte goederen.
- u de antwoorden op uw vragen op te sturen;
- u te laten weten dat het einde van de huurtermijn van het instrument bereikt is.
- J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier bewaart uw persoonsgegevens als wij hier
  wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingsaangifte;
- u te laten weten welke veranderingen zijn aangebracht op de website en het
  (sporadisch) sturen van reclame.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Facturen worden 7 jaar bewaard (wettelijke vereiste) en de e-mailadressen, postadressen, en telefoonnummers van de klanten worden bewaard zolang het nodig is bvb i.v.m. huurcontracten, 2 jaar als ik niets meer van de klanten hoor of tot wanneer de klant een verzoek tot verwijdering indient.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De persoonsgegevens worden enkel en alleen (eventueel) gedeeld met mijn hostingsbedrijf Combell nv,Skaldenstraat 121 - 9042 Gent België bij de online aankoop van goederen voor de verwerking van de betaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier, gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegeven die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via contact in de menu van deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op uw paspoort), paspoortnummer, rijksregisternummer en geboorteplaats en datum zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek.
J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link :
https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact in de menu van deze website.J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier, verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

J.P. Gheerardyn, vioolbouwer - luthier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem);
  • Verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics);

Deze Regels treden in effect op 11/09/2022.